Terms & conditions

Algemene voorwaarden ChatLicense 

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op jouw Overeenkomst met ChatLicense en je gebruik van de Website of de App van ChatLicense. ChatLicense adviseert je deze Algemene Voorwaarden aandachtig door te nemen zodat je weet welke rechten en verplichtingen je hebt.

Mocht je vragen hebben over deze Algemene Voorwaarden of zou je over andere zaken contact op willen nemen met ChatLicense, dan kan je contact met ons opnemen via de helpdesk in de App of de contactgegevens op onze Website.

Artikel 1: Definities

Account:​ de persoonlijke en afgeschermde omgeving van de Ouder (hierna ook: “Ouderaccount”) of het Kind (hierna ook: “Kinderaccount”) in de App waartoe de Ouder en/of het Kind toegang heeft na het invoeren van zijn Inloggegevens;

Algemene Voorwaarden:​ deze algemene voorwaarden van ChatLicense;

App: de app ChatLicense, beschikbaar en te downloaden via de Apple App Store of Google Play Store.

Content:​ alle informatie die door ChatLicense op de Website is geplaatst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de video’s, quizzes, teksten, tabellen, rapporten, overzichten en de lay-out en look-and-feel van de Website;

Dienst:​ de dienst die ChatLicense aan de Ouder verleent op basis van de tussen ChatLicense en de Ouder gesloten Overeenkomst. De Dienst bestaat uit het beschikbaar maken en aanbieden van een App en een Website, waarop ChatLicense de Content plaatst, zoals nader omschreven in artikel 4;

Kind:​ de natuurlijke persoon die via een Kinderaccount gebruik maakt van de Dienst als kind van de Ouder;

IE-rechten:​ alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede knowhow en prestaties;

Inloggegevens:​ de nickname en het wachtwoord waarmee de Ouder en/of het Kind toegang krijgt tot zijn Account, zoals nader omschreven in artikel 3;

Ouder:​ de natuurlijke persoon die via een Ouderaccount gebruik maakt van de Dienst als ouder of verzorger van het Kind en ten behoeve van het Kind een Overeenkomst heeft gesloten met ChatLicense (hierna ook wel als “je”, “jij”, “jou” of “jouw” aangeduid);

Overeenkomst:​ de overeenkomst die de Ouder met ChatLicense heeft gesloten;

ChatLicense:​ ChatLicense B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (3012 CA) Rotterdam aan de Aert van Nesstraat 45, en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 85576700 (hierna ook wel als “wij” of “ons” aangeduid);

Website:​ één van de websites van ChatLicense, waaronder begrepen www.chatlicense.com en onderliggende pagina‘s en/of applicaties van ChatLicense.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op jouw Overeenkomst met ChatLicense, elk gebruik dat jij of jouw Kind van de Dienst maakt en alle rechtshandelingen of rechtsverhoudingen tussen jou en ChatLicense.

2.2 Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden op elk moment wijzigen of aanvullen en zullen de gewijzigde Algemene Voorwaarden op onze Website plaatsen. Als een wijziging of aanvulling jouw rechten of verplichtingen aanzienlijk zal beïnvloeden, zullen wij je per e-mail op de hoogte stellen of de wijzigingen onder jouw aandacht brengen tijdens jouw gebruik van onze Website. Als je de App en de Website blijft gebruiken na wijziging of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteer je daarmee de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Als je niet instemt met de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden, kan je stoppen met het gebruik van de App en de Website en je Account verwijderen.

Artikel 3: Toegang tot de Dienst

3.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, moet je een Overeenkomst aangaan met ChatLicense, waarna ChatLicense een Account aanmaakt en je Inloggegevens verstrekt. Je kan de Inloggegevens wijzigen op de manier zoals beschreven is in de App.

3.2 Je kan het Kinderaccount aanmaken, activeren en beheren op de manier zoals beschreven is in de App. Aan een Kinderaccount kunnen 2 (twee) Ouderaccounts worden toegevoegd. Kinderaccount(s) zijn gekoppeld aan Ouderaccount(s) en de Overeenkomst van de Ouder. De Ouder is aansprakelijk voor al het gebruik van de Dienst dat via de Inloggegevens van zijn Kind wordt gemaakt.

3.3 Je dient je Inloggegevens geheim te houden. Zodra je weet of vermoedt dat je Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, dien je ChatLicense daarvan op de hoogte te stellen, onverminderd je eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.

3.4 Je staat er jegens ChatLicense voor in dat de informatie die je bij het aangaan van de Overeenkomst verstrekt compleet en juist is. Je bent verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens alsmede voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn.

3.5 Het is niet toegestaan om andere Ouders of Kinderen om hun Inloggegevens te vragen of te geven of je aan te melden via andermans Account of iemand anders zich te laten aanmelden via jouw Account. Uitsluitend door het gebruik van je eigen Inloggegevens is het toegestaan om je toegang te verschaffen tot de App.

3.6 ChatLicense is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens jou (onderdelen van) de Dienst, de Website en/of de Content (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Website.

3.7 ChatLicense garandeert niet dat de Website en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen kunnen mede, maar niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. ChatLicense is jegens jou op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst of de Website.

Artikel 4: Gebruik van de Dienst

4.1 De Dienst bestaat uit het beschikbaar stellen van een App en een Website. Op de App kan het Kind een programma doorlopen met de daarop beschikbaar gestelde Content, kan het Kind punten verdienen in ChatLicense Vaardigheden en kan de Ouder in het ouderportaal van de app inzicht verkrijgen in het gebruik van de Dienst door zijn Kind en de vorderingen van zijn Kind.

4.2 De functionaliteiten van de App en de beschikbare Content zijn afhankelijk van het soort Account dat je hebt en kunnen dus voor Ouders anders zijn dan voor Kinderen.

4.3 De Ouder staat ervoor in dat zijn Kind te allen tijde in overeenstemming handelt met hetgeen bepaald is in deze Algemene Voorwaarden. De Ouder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat door zijn Kind van de Dienst wordt gemaakt. De Ouder vrijwaart ChatLicense voor alle aanspraken van ChatLicense en/of derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de Dienst door de Ouder en Kind op enigerlei wijze onrechtmatig is.

4.4 Je gebruik van de Dienst mag niet:

a. op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;

b. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website, de Dienst en/of de computersystemen van ChatLicense te omzeilen;

c. bestaan uit het gebruik maken van andere dan de door de App en de Website geboden tools om de App en de Website te doorzoeken dan wel te gebruik maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen;

d. bestaan uit het gebruik van enige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige Content, dan wel om de Website op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;

e. een commercieel karakter hebben, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van ChatLicense;

f. een onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van de App of de Website leggen of de functionaliteiten daarvan belemmeren;

g. naar de mening van ChatLicense in strijd met de goede zeden of goede smaak zijn;

h. in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, het Privacy Statement of enige geldende wet- en/of regelgeving;

i. inbreuk maken op de rechten van ChatLicense en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot IE-rechten en met betrekking tot de bescherming van privacy;

j. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn; of

k. de belangen en goede naam van ChatLicense kunnen schaden.

4.5 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die ChatLicense ten dienste staan, is ChatLicense te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de activiteiten van de Ouder of het Kind in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, Accounts tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om de Dienst te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:

(i) de Ouder of het Kind handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden;

(ii) de Ouder handelt in strijd met de Overeenkomst of de Overeenkomst eindigt om welke reden dan ook;

(iii) ChatLicense van mening is dat handelingen van de Ouder of het Kind schade of aansprakelijkheid aan jezelf, ChatLicense of anderen kunnen toebrengen.

ChatLicense zal hiervoor in geen geval aansprakelijk zijn.

4.6: Wanneer je een inactieve gebruiker bent die de Dienst niet gebruikt en daarvoor niet meer betaalt, mag ChatLicense de dienstverlening beëindigen en jouw Account verwijderen.

Artikel 5: Betaling

5.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, is de Ouder een vergoeding verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen. De prijs voor de Dienst is verschuldigd, ongeacht of de Ouder of het Kind gebruik heeft gemaakt van de Dienst of de App. De prijs voor de Dienst is afhankelijk van de abonnementsduur en de prijzen staan vermeld in de App en op de Website.

5.2 Betaling vindt plaats in de App, eventueel met gebruikmaking van een voucher of kortingscode. Indien je gebruikt maakt van een voucher of kortingscode, kan deze zijn gekoppeld aan een minimumbedrag en kan deze slechts één keer keer worden verzilverd. Meerdere vouchers of kortingscodes kunnen niet met elkaar gecombineerd worden. Mocht je bij een bestelling een voucher of kortingscode hebben verzilverd, dan behoudt ChatLicense zich het recht voor de oorspronkelijke prijs voor de Dienst die je hebt besteld in rekening te brengen als de voucher of kortingscodeniet aan de voorwaarden voldoet.

5.3 ChatLicense behoudt zich het recht voor om betalingen via creditcard of bankrekening te verifiëren. Indien een periodieke betaling is overeengekomen en/of niet per automatische incasso wordt of kan worden betaald, betaalt de Ouder binnen de termijn zoals vermeld in het

Ouderaccount.

5.4 In geval van niet-tijdige of het anderszins ontbreken van betaling is ChatLicense (behoudens de overige haar toekomende rechten) gerechtigd – na ingebrekestelling – de toegang tot de Dienst op te schorten of te beperken tot het moment waarop de Ouder aan al zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan, betaling van buitengerechtelijke (incasso)kosten en rente daaronder begrepen. Klachten met betrekking tot facturen en/of de Dienst schorten de betalingsverplichtingen niet op.

5.5 ChatLicense behoudt zich het recht voor om de op dat moment geldende Vergoeding(en) en gerelateerde prijzen en tarieven tweemaal per kalenderjaar aan te passen. De verhoging kan worden gebaseerd op de Consumentenprijsindexcijfer (CPI) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek of op een andere door ChatLicense redelijk geachte basis. Over de basis voor de prijsverhoging zullen wij je informeren.

Artikel 6: IE-rechten

6.1 De IE-rechten met betrekking tot de Dienst, de App en de Website alsmede de via de App en de Website openbaar gemaakte Content, berusten bij ChatLicense en/of haar licentiegevers. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige IE-rechten aan de Ouder en/of het Kind over te dragen.

6.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst, geeft ChatLicense aan de Ouder en/of het Kind een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Dienst, waaronder de Content en de App en de Website, voor de doeleinden als beschreven in deze Algemene Voorwaarden.

6.3 De Ouder of het Kind zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de IE-rechten van ChatLicense, zoals het registeren van domeinnamen, merken of Google Adwords of het opvragen of hergebruiken van substantiële delen van de Website of de Content althans het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van niet-substantiële delen van de Website of de Content zoals bedoeld in de Databankenwet.

6.4 Alle informatie, materialen en/of documenten die de Ouder of het Kind verstrekt aan ChatLicense in het kader van de Dienst blijft eigendom van de Ouder of het Kind. ChatLicense verkrijgt een kosteloze, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-opzegbare, onbeperkte, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om de informatie, materialen en/of documenten te gebruiken en te bewerken in het kader van de Dienst.

Artikel 7: Garanties

7.1 De Ouder aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteiten, Content en overige eigenschappen bevat zoals hij die aantreft op het moment van gebruik (op “as is” basis). ChatLicense geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de Content en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden. ChatLicense is dan ook niet verplicht om bepaalde Content op verzoek toe te voegen aan de App of de Website.

7.2 In het bijzonder kan ChatLicense niet garanderen dat het gebruik van de App en/of Website door het Kind bepaalde resultaten zal opleveren, bijvoorbeeld een veilig smartphonegedrag.

7.3 Het overzicht van de voortgang van het Kind in de App is slechts gebaseerd op de door het Kind beantwoorde vragen binnen de App. De Ouder kan geen rechten ontlenen aan deze uitslagen, voortgangsrapporten, statistische overzichten of andere informatie die door middel van de App worden verkregen.

7.4 De Ouder erkent en aanvaardt dat ChatLicense alleen een App biedt waarmee de Kinderen kunnen oefenen met lesstof omtrent mediawijsheid thema’s. ChatLicense is dan ook niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen op basis van de informatie die Ouder of Kind door de App of de Website heeft verkregen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Wanneer ChatLicense aansprakelijk is voor schade uit welke hoofde dan ook, is zij uitsluitend aansprakelijk voor de door jou geleden directe schade en is deze aansprakelijkheid beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door de Ouder aan ChatLicense betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor de Dienst waaruit de aansprakelijkheid van ChatLicense is voortgevloeid. De aansprakelijk is in elk geval beperkt tot een uit te keren (totaal)bedrag van maximaal EUR 100,=.

8.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

(i) materiële schade aan zaken;

(ii) redelijke kosten die je zou moeten maken om de prestatie van ChatLicense in overeenstemming te brengen met de Overeenkomst, tenzij je de Overeenkomst hebt vernietigd;

(iii) redelijke kosten die je hebt gemaakt om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen, voor zover de schade ziet op directe schade; en

(iv) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover deze zien op directe schade.

8.3 In geen geval is ChatLicense aansprakelijk voor indirecte schade. Indirecte schade bestaat onder andere uit gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door materialen of programmatuur van derden en schade wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

8.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Ouder de schade zo snel mogelijk na het ontdekken daarvan schriftelijk bij ChatLicense meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen ChatLicense vervalt door het enkele verloop van 60 (zestig) dagen na het ontdekken van de schade.

8.5 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van ChatLicense.

Artikel 9: Inwerkingtreding en duur

Inwerkingtreding

9.1 De Overeenkomst treedt in werking op de door Partijen overeengekomen ingangsdatum, of – indien die datum niet expliciet is vastgelegd – op het moment dat ChatLicense de Ouder de mogelijkheid verleent om zich voor de eerste maal toegang te verschaffen tot de Dienst.

Initiële duur

9.2 De Overeenkomst voor ChatLicense Seizoen 1 wordt voor bepaalde tijd aangegaan. Deze termijn is één (1) jaar. Voor latere ChatLicense Seizoenen zal de duur mogelijk anders zijn, zoals zal worden aangegeven bij het tot stand komen van de Overeenkomst. De Overeenkomst kan op elk moment worden opgezegd, maar deze tussentijdse opzegging heeft geen invloed op de initiële duur van de Overeenkomst en de verplichtingen van de Ouder onder de Overeenkomst, waaronder de betaling. Wanneer de Ouder het gebruik van de Dienst tussentijds staakt of de Ouder het lidmaatschap van zijn Kind opzegt via het Ouderaccount is ChatLicense niet gehouden enige vergoeding voor het gebruik van de Dienst terug te betalen.

Verlenging bepaalde tijd

9.3 Na de afgesproken bepaalde termijn zoals genoemd in artikel 9.2, wordt de Overeenkomst automatisch en stilzwijgend verlengd. Wanneer je niet wilt dat de Overeenkomst wordt verlengd, moet je de Overeenkomst voor het verstrijken van de termijn opzeggen via het Ouderaccount en via de abonnementsinstellingen van de Apple App Store of Google Play Store via welke je de App gebruikt.

Artikel 10: Beëindiging

10.1 Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct het recht om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de App en de Website ontzegd. ChatLicense verwijdert bij beëindiging, om welke reden dan ook, onmiddellijk het Ouderaccount en Kinderaccount. ChatLicense is niet gehouden om na beëindiging van de Overeenkomst enige informatie uit de App of Website te converteren.

10.2 In geval van ontbinding van de Overeenkomst, vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen ChatLicense reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daar tegenover staande betalingsverplichting. Bedragen die ChatLicense vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen ChatLicense ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 11: Privacy

11.1 De gegevens die de Ouder tijdens het bestelproces verstrekt en de gegevens die de de Ouder of het Kind verstrekt tijdens het gebruik van de Dienst zullen op een veilige manier worden verwerkt en gebruikt conform het Privacy Statement, en de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 12: Overig

12.1 ChatLicense mag rechten en verplichtingen die uit de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst voortvloeien, overdragen aan derden en zal je daarvan op de hoogte stellen. Het is de Ouder niet toegestaan de Overeenkomst en/of enige van zijn rechten of verplichtingen ter zake over te dragen, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ChatLicense.

12.2 Op de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden is Nederlands recht van toepassing.

12.3 Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.

 

ChatLicense B.V. 2023. Laatst gewijzigd op 17 juli 2023.